IONTERÉN:NAIEN 

IAKOIA'TATOKÉNHTI KATERI TEKAHKWI:THA

IESOS SHONTAHOTEHIAHRONTIE (WALKING WITH JESUS - IROQUOIS CATECHISM)

www.youtube.com/katericenter

2016-03-08